Algemene Voorwaarden Martiniplaza

Artikel 1: Definities
Activiteit: de beurs, de manifestatie, het congres, het symposium, de cursus, de vergadering, het (sport)evenement, het spektakel, de theatervoorstelling, het concert, het feest of enige andere activiteit ter zake waarvan de Overeenkomst wordt gesloten.
Bijkomende Diensten: diensten die naast de ter beschikking stelling van het Gehuurde door Martiniplaza aan de Huurder worden geleverd.
Gast: de natuurlijke perso(o)n(en) die op grond van een met Huurder gesloten Overeenkomst in het Gehuurde aan een Activiteit deelneemt.
Gehuurde: de ruimte(n) zoals genoemd in de optie en/of de Overeenkomst.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een optie heeft gekregen of een Overeenkomst met Martiniplaza heeft gesloten.
Huurperiode: de periode van huur zoals genoemd in de Overeenkomst.
Huurtijden: de huurtijden gelden in beginsel 08.00 tot 00.00 tenzij anders is overeengekomen.
Huurprijs: hetgeen Huurder voor het gebruik van het Gehuurde aan Martiniplaza verschuldigd is.
Inkoopvoorwaarden: de voorwaarden genoemd in Deel D van deze Voorwaarden die van toepassing zijn op de inkoop door Martiniplaza van goederen en/of diensten van een Leverancier.
Leverancier: een leverancier die een zaak of een dienst aan Martiniplaza levert.
Martiniplaza: Martiniplaza B.V. die de Overeenkomst(en) met Huurder sluit.
Opdracht: de opdracht aan een Leverancier voor de levering van een goed of dienst.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Martiniplaza en Huurder ten aanzien van de huur van een of meerdere ruimte(n) en/of Bijkomende Diensten.
Reserveringswaarde: (de waarde van de Overeenkomst): de totale omzetverwachting van Martiniplaza bestaande uit de huur van de accommodatie en de vergoeding voor Bijkomende Diensten, waaronder horecadiensten, inclusief de bij derden af te nemen producten en/of diensten.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden inclusief de delen die zien op de Bijkomende Diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op opties op (een) Overeenkomst(en) en op gesloten Overeenkomsten tussen Martiniplaza en Huurder, met betrekking tot de huur van een of meerdere ruimte(n) en/of Bijkomende Diensten.
2.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Huurder wordt van de hand gewezen. Indien naast deze Voorwaarden toch andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze Voorwaarden.

Artikel 3: Wijzigingen en aanvullingen
1.  Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de Overeenkomst met inbegrip van deze Voorwaarden zijn slechts dan van kracht indien zij schriftelijk tussen Martiniplaza en Huurder zijn vastgelegd.
2.  De Huurprijs en de vergoeding voor de Bijkomende Diensten kunnen eenzijdig door Martiniplaza worden verhoogd ten gevolge van de stijging van haar kostprijs (zoals bijvoorbeeld de kostprijs van energie, salaris en veiligheid maar niet beperkt daartoe) met maximaal de stijging van deze kostprijs. Huurder is gerechtigd de Activiteit kosteloos te annuleren indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10%.

Artikel 4: Oplevering gehuurde
1.  De huur van de ruimte(n) begint en eindigt op de in de Overeenkomst aangegeven datum en, indien van toepassing, tijdstip(pen). Op de overeengekomen einddatum (en –tijd) dient het Gehuurde overeenkomstig het in dit artikel bepaalde ontruimd te zijn, tenzij voordien schriftelijk een nieuwe Overeenkomst met betrekking tot het Gehuurde is afgesloten, die direct aansluit op eerstgenoemde Overeenkomst.
2.  Is Huurder in gebreke het Gehuurde en het daaraan grenzende op het overeengekomen tijdstip geheel ontruimd en schoon op te leveren, dan is Martiniplaza gerechtigd, onverminderd het bepaalde in lid 3, voor rekening en risico van Huurder al datgene te verrichten waarin deze nalatig is gebleven en zijn goederen te (doen) verwijderen en af te voeren, een en ander zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het recht van Martiniplaza op vergoeding van alle mogelijke kosten en schades.
3.  Bij niet tijdige of niet behoorlijke ontruiming/afbouw/schoonmaak van het Gehuurde, zulks ter beoordeling van Martiniplaza, is Huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minimaal 1 dag huur van de Gehuurde ruimte(n) of een evenredig deel van de totaal verschuldigde som, voor elke dag of elk dagdeel gedurende welke de situatie voortduurt.

Artikel 5: Betaling
1.  De Huurprijs en de bijkomende kosten zijn verschuldigd in Nederlands wettig betaalmiddel. Huurder doet afstand van zijn recht op opschorting en/of verrekening.
2. Huurder is verplicht op verzoek van Martiniplaza een garantiebedrag te betalen, deze aanbetalingsfactuur dient binnen een afgesproken termijn voor aanvang van de activiteit op het aangegeven bankrekeningnummer van Martiniplaza te zijn bijgeschreven.
3.  De verschuldigde vooruitbetaling respectievelijk de eindafrekening van de Huurprijs en de bijkomende kosten dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.
4.  Indien Huurder de Huurprijs en/of enig ander aan Martiniplaza verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig voldoet, is Huurder in verzuim.  Gedurende het verzuim is Huurder de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW over het niet (tijdig) betaalde bedrag verschuldigd. Martiniplaza is, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, gerechtigd:
-  De achterstallige bedragen te (laten) incasseren, waarbij de hieruit voortvloeiende kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van Huurder komen.
-  De Overeenkomst(en) door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring per direct te beëindigen. Huurder is in dat geval gehouden tot betaling van een vergoeding (gelijk aan de Reserveringswaarde vermeerderd met de wettelijke rente), alsmede alle op zijn verzoek of door tussenkomst van Martiniplaza gemaakte kosten.
Huurder kan alsdan geen aanspraken maken op vergoeding van enigerlei schade, in welke vorm dan ook of door welke oorzaak dan ook ontstaan.
5.  Indien ten aanzien van Huurder faillissement, of surseance van betaling is aangevraagd, onder Huurder beslag is gelegd of Huurder een besluit tot staking of overdracht van zijn onderneming heeft genomen, zijn de ter zake van de gesloten Overeenkomsten verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
6. Huurder is verplicht om op verzoek van Martiniplaza een kopie uittreksel Kamer van Koophandel en een kopie bankafschrift ten behoeve van verificatie bankrekeningnummer ter beschikking van Martiniplaza te stellen.

Artikel 6: Annulering door Martiniplaza
1.  Martiniplaza is te allen tijde bevoegd een Overeenkomst te annuleren zonder het recht op betaling van de overeengekomen Huurprijs en bijkomende kosten prijs te geven en/of tot betaling van enig bedrag aan Huurder gehouden te zijn, indien:
-  er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die Overeenkomst in het gehuurde te houden Activiteit een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond hetgeen Huurder heeft aangegeven;
-  er voldoende aanwijzingen bestaan dat de overeengekomen en wettelijke veiligheidseisen niet (zullen) worden nageleefd;
-  er andere zodanige aanwijzingen zijn om te veronderstellen dat Martiniplaza bij een juiste voorstelling van zaken de Overeenkomst niet zou hebben gesloten tegen de overeengekomen voorwaarden.
2.  Martiniplaza behoudt zich verder het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden of omstandigheden buiten haar schuld, zulks ter beoordeling van Martiniplaza, de Overeenkomst te annuleren. Martiniplaza zal zich in een dergelijk geval inspannen Huurder onder dezelfde voorwaarden vervangende ruimte(n) op de overeengekomen datum aan te bieden, dan wel de overeengekomen of vervangende ruimte(n) op (een) andere datum/data toe te wijzen. Martiniplaza zal Huurder hiertoe schriftelijk een voorstel doen.
3. Indien naar de mening van Huurder hetzij de vervangende ruimte dan wel de locatie niet voldoende geschikt is voor het doel waartoe hij de ruimte had gehuurd, hetzij hem de vervangende datum niet convenieert, heeft hij het recht de Overeenkomst(en) binnen vijf werkdagen na ontvangst van het door Martiniplaza schriftelijk gedane voorstel tot wijziging te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd, verminderd met alle op verzoek van Huurder door of door tussenkomst van Martiniplaza gemaakte kosten.
4.  Huurder kan nimmer aanspraken maken op vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of schade die door annulering of wijziging als in de vorige leden bedoeld, is ontstaan.

Artikel 7: Annulering door huurder
1.  Indien Huurder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient dit schriftelijk bij aangetekend schrijven plaats te vinden. Voor het vaststellen van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de brief.
2.  Bij annulering van de Overeenkomst(en) is Huurder het volgende percentage van de Reserveringswaarde verschuldigd:
- Annulering meer dan 12 maanden voor aanvang: kosteloos
- Annulering minder dan 12 maanden maar meer dan 6 maanden: 20%
- Annulering minder dan 6 maanden maar meer dan 3 maanden: 40%
- Annulering minder dan 3 maanden maar meer dan 2 maanden: 60%
- Annulering minder dan 2 maanden maar meer dan 1 maand: 80%
- Annulering minder dan 1 maand 100%
3. Indien meerder ruimtes (zalen) worden gehuurd, kan ook partiele annulering plaatsvinden. De           huurprijs en additionele kosten, van de geannuleerde ruimtes (zalen) blijven verschuldigd conform artikel 7.2.
4.  Indien Huurder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is Huurder, indien door Martiniplaza voor de uitvoering van de Overeenkomst personeel, diensten of goederen in opdracht van Martiniplaza van derden worden betrokken dan wel tijdelijk personeel in dienst is genomen, gehouden de annuleringskosten c.q. schadeloosstelling of andere bedragen te voldoen, welke Martiniplaza aan deze derden verschuldigd zal zijn.
5.  In geval er zonder annulering door Huurder geen gebruik wordt gemaakt van een op grond van de Overeenkomst te verstrekken dienst (no-show), zal Huurder in alle gevallen verplicht zijn de Reserveringswaarde te betalen.

Artikel 8: Opties/huuraanbod
1. Martiniplaza kan aan een potentiele huurder een optie verstrekken middels een offerte.
2. Totdat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen, is Martiniplaza gerechtigd iedere optie en offerte te allen tijde te herroepen zonder gebonden te zijn aan enige schadevergoeding te betalen.

Artikel 9: Gebruik van het Gehuurde en/of overige goederen
1.  Huurder aanvaardt het Gehuurde en/of de goederen in de staat waarin deze zich bij aanvang van de Overeenkomst bevinden. Bij het einde van de huur geconstateerde gebreken worden geacht onder verantwoordelijkheid van Huurder te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij Huurder bij aanvang van het gebruik deze gebreken schriftelijk bij Martiniplaza heeft gemeld of kan aantonen dat het gebrek reeds ten tijde van de aanvang van de Overeenkomst bestond of door medewerkers van Martiniplaza zijn veroorzaakt.
2.  Huurder zal het Gehuurde en/of de goederen waarover hij de beschikking krijgt op behoorlijke wijze overeenkomstig het in de Overeenkomst bepaalde doel gebruiken. Bij het einde van de huur zal Huurder het Gehuurde in dezelfde staat waarin het Gehuurde zich bij aanvang van de huur bevond weer opleveren, met inachtneming van de normale gevolgen van gebruik en slijtage.
3.  Schade tijdens de Huurperiode aan het Gehuurde of andere ruimten van Martiniplaza ontstaan zal door Martiniplaza op kosten van Huurder worden hersteld.
4.  Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk aan derden om niet of onder bezwarende titel ten gebruik af te staan, tenzij met schriftelijke toestemming van Martiniplaza.
5.  Indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk is opgenomen dat Huurder optreedt als organisator van een Activiteit met standhouders, is verhuur van standruimte(n) aan deelnemers van die Activiteit toegestaan, mits zij deze Voorwaarden voor zover van toepassing ook zullen naleven. Huurder is gehouden de relevante bepalingen van deze Voorwaarden schriftelijk ter kennis van de standhouders te brengen. Dit laat onverlet dat Huurder aansprakelijk is voor handelingen van de betreffende Standhouders die niet in lijn zijn met de tussen Huurder en Martiniplaza overeengekomen voorwaarden.
6.  Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst is vermeld, dan wel daar enige veranderingen in aan te brengen, tenzij Martiniplaza schriftelijk toestemming heeft gegeven. Onder dit verbod wordt onder meer bedoeld, dat het niet is toegestaan:
-  op of in de vloeren, muren, plafonds, kolommen e.d. te plakken, hakken, breken, boren, spijkeren en/of schilderen.
-  aan de buitenkant en/of de binnenkant van het Gehuurde borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen van welke aard dan ook aan te brengen.
-  in of rondom de Gehuurde ruimte(n) exposities in te richten of te doen inrichten.
7.  Het is uitdrukkelijk verboden in het Gehuurde of elders in het gebouw van Martiniplaza te roken. Eventuele boetes die Martiniplaza voor roken in haar gebouwen krijgt opgelegd, zal Martiniplaza aan Huurder doorbelasten.
8. Martiniplaza zal in geval overtreding van de Opiumwet hiervan onverwijld aangifte doen bij bevoegde instanties.
8.  Huurder is verplicht de aanwijzingen van (personeel van) Martiniplaza met betrekking tot het gebruik van het Gehuurde op te volgen.
9.  Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is vermeld, behoort het centrale entreegebied, de overige algemeen toegankelijke ruimten en de buitenterreinen van Martiniplaza niet tot het Gehuurde.
10. Martiniplaza exploiteert de garderobes, het parkeerterrein en de toiletten.

Artikel 10: Bijkomende producten en diensten
1.  Alle kosten in verband met de door Martiniplaza te leveren diensten, goederen en faciliteiten in relatie tot de Overeenkomst, zoals kosten ter zake van kaartverkoop, gas, water, elektra, rookgasapparatuur, perslucht, schoonmaak, vuilafvoer, deurcontrole, EHBO, parkeerbegeleiding en overige bewaking, audiovisuele apparatuur, meubilair, cateringdiensten, enzovoort komen voor rekening van Huurder, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.  Huurder zal tijdig voor de Huurperiode met Martiniplaza in overleg treden over benodigde diensten en faciliteiten in verband met de Huur.
3. Rigging en Tuidraden: Huurder is verplicht gebruik te maken van de vaste leverancier van Martiniplaza. De kosten komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 11: Horeca
1.  Martiniplaza heeft het exclusieve recht tot verstrekking van spijzen, dranken en andere consumptieartikelen (horeca) in Martiniplaza. Huurder is verplicht (diensten ter zake van) spijzen en dranken af te nemen van Martiniplaza, dan wel van een door deze aan te wijzen derde. Elke andere vorm van horeca behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van Martiniplaza.
2. Op deze horecadiensten zijn de bepalingen als genoemd in Deel B van deze Voorwaarden van toepassing.

Artikel 12: Apparatuur e.d.
1.  Indien Huurder bij het gebruik van het Gehuurde gebruik wenst te maken van audiovisuele apparatuur, stands, verlichting, decoratie, decorstukken, computers, bekabeling, etc. (hierna “apparatuur”) zullen deze voor zover mogelijk en tenzij anders overeengekomen, door Martiniplaza ter beschikking gesteld en bediend worden.
2.  Het meebrengen van eigen apparatuur dan wel apparatuur van derden, alsmede het zelf bedienen dan wel door derden laten bedienen van apparatuur behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van Martiniplaza.
3.  Behoudens opzet of grove schuld, is Martiniplaza niet aansprakelijk voor schade van Huurder  of van bezoekers van Huurder bij of voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van de door haar bediende apparatuur, zulks ongeacht of de apparatuur van haar zelf is dan wel de door Huurder ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 13: Technische Installaties
1.  Uitsluitend personeel van Martiniplaza en na voorafgaande toestemming personeel van Huurder is gerechtigd tot bediening van de technische installaties.
2.  Martiniplaza is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit technische storingen.
3.  Huurder is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martiniplaza andere dan in de Gehuurde ruimte(n) aanwezige/voorziene technische apparatuur te gebruiken.
4. Onder geen beding mag Huurder al dan niet met een installatie van Martiniplaza, zelf zaken naar het plafond hijsen en/of die zaken zelf aan het plafond bevestigen. Die werkzaamheden dienen – mede in verband met de veiligheid – te allen tijde door personeel van Martiniplaza te worden uitgevoerd
5.  De in het Gehuurde te verrichten werkzaamheden voor tijdelijke aansluiting van elektriciteit, perslucht, water, waterafvoer e.d. mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de door Martiniplaza aan te wijzen installateurs. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder en/of de betrokken deelnemers.

Artikel 14: Veiligheidsvoorschriften
1.  Huurder is verplicht vrije toegang te verschaffen aan allen die ten behoeve van het goed functioneren van het gebouw, de installaties en faciliteiten hiertoe door Martiniplaza zijn gemachtigd.
2.  Martiniplaza heeft te allen tijde het recht om individuele personen toegang te weigeren.
3.  Huurder dient aan Martiniplaza uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming een plan van inrichting te overleggen teneinde te toetsen aan brandveiligheidsaspecten. Huurder verplicht zich, voor zover nodig, het plan van inrichting aan te passen aan de eisen die de brandweer stelt.
4.  Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd of worden weggenomen.
5.  Huurder verplicht zich alle door Martiniplaza te nemen maatregelen van veiligheid en orde op te volgen. Maatregelen van veiligheid en orde omvatten o.a. het niet aanwezig zijn in Martiniplaza tijdens de huurperiode van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke zaken (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen. Voor uitzonderingen op maatregelen van veiligheid en orde moet schriftelijk toestemming zijn verleend door Martiniplaza.
6.  Huurder dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het evenement een redelijke en aannemelijke schatting te geven van het te verwachten aantal personen dat het evenement bezoekt. Dit aantal dient te liggen binnen de door Martiniplaza aangegeven grenzen.
7.  Indien het aantal daadwerkelijke bezoekers het maximale aantal personen overschrijdt, is Martiniplaza gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht, ten einde te blijven voldoen aan de door de brandweer gegeven voorschriften.
8 Huurder zal te allen tijde voldoen aan de gemeentelijke voorschriften ten behoeve van grootschalige (nacht)evenementen die zijn op te vragen bij de gemeente Groningen en bij Martiniplaza

Artikel 15: Opbouw en afbouw
1.  De inrichting/opbouw en de ontruiming/afbouw dienen te geschieden in overleg met Martiniplaza en met inachtneming van de bepalingen in de Overeenkomst.
2.  Huurder is gehouden Martiniplaza tenminste 6 weken voorafgaand aan de feitelijke ingebruikneming schriftelijke toestemming te vragen voor het in het Gehuurde voorhanden hebben van goederen en/of houden van demonstraties die onder andere gevaar voor brand, explosie opleveren en/of het voorhanden hebben van (ioniserende) straling uitzendende toestellen c.q. radioactieve isotopen.
3.  Alle afval dient op de door Martiniplaza voorgeschreven wijze te worden verwijderd.

Artikel 16: Publiekrechtelijke vergunningen
1.  De Overeenkomst tussen Martiniplaza en Huurder wordt te allen tijde gesloten onder het voorbehoud dat, indien en voor zover van toepassing:
a) De voor de Activiteit benodigde vergunningen zijn verleend;
b)Aan alle door de brandweer specifiek voor de activiteit van Huurder gestelde brand- en veiligheidsvoorschriften is voldaan;
c) Door de gemeente Groningen een ontheffing t.a.v. geluidshinder wordt verleend.
2.  Voor het aanvragen van de benodigde vergunningen als bedoeld onder a) van het vorige lid, dient Huurder zelf zorg te dragen. Slechts indien Huurder de benodigde vergunning(en) niet zelf kan aanvragen, zal Martiniplaza de aanvraag op verzoek van Huurder verrichten. Elke aansprakelijkheid van Martiniplaza voor schade als gevolg van en/of voortvloeiende uit nalatigheid van Huurder ten aanzien van vergunning(en) voor de door hem gehouden activiteit(en) in het Gehuurde is uitgesloten.
3.  Martiniplaza draagt, indien van toepassing, zorg voor het aanvragen van de toestemming van de brandweer of de ontheffing t.a.v. geluidshinder.
4.  De in lid 2 en 3 bedoelde vergunningen, toestemming of ontheffing die door Martiniplaza worden aangevraagd, worden aangevraagd op basis van de door Huurder ter beschikking gestelde gegevens. Martiniplaza spant zich naar beste kunnen in voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemming en/of ontheffing. Elke aansprakelijkheid van Martiniplaza voor door Huurder geleden kosten en/of schaden ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet volledig verlenen door betrokken instanties van de aangevraagde vergunningen, toestemming en/of ontheffing is uitgesloten, tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Artikel 17: Verzekering
1.  Huurder draagt zorg voor een afdoende verzekering die de schade dekt waarvoor Huurder ten gevolge van het organiseren van de Activiteit door Martiniplaza dan wel door derden aansprakelijk zou kunnen worden gesteld. Martiniplaza kan een kopie van (de) verzekeringspolis(sen) en/of verzekeringsattest verlangen.

Artikel 18: Beveiliging
1.  Huurder dient, in overleg met Martiniplaza, zorg te dragen voor de beveiliging van het Gehuurde gedurende de huurperiode, met inachtneming van de door Martiniplaza ten aanzien van het concrete geval gestelde minimumeisen.
2.  Martiniplaza behoudt zich te allen tijde het recht voor Huurder en de door hem ingeschakelde derden, waaronder begrepen de personen van de uitvoerder, bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden, indien zij dit voor de handhaving van de orde en veiligheid op haar complex noodzakelijk acht.
3.  De door Huurder ingeschakelde beveiligingsorganisatie dient ten minste te voldoen aan de vereisten die de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en de hierop gebaseerde regelgeving aan een dergelijke organisatie stellen. Huurder dient ter zake een schriftelijke verklaring aan Martiniplaza te verstrekken.

Artikel 19: Publiciteit
1. Huurder dient zich behoorlijk in te spannen voor de promotie van de voor publiek opengestelde activiteiten.
2.  Verkoop van merchandise met de activiteit verband houdende artikelen, behoeft toestemming van Martiniplaza en geschiedt tegen tarieven die door Martiniplaza zijn goedgekeurd.
3.  Ten behoeve van Martiniplaza dient in overleg een aantal toegangsplaatsen (minimaal 10 plaatsen) om niet door Huurder beschikbaar te worden gesteld.
4.  Voor het fotograferen en/of het maken van film- en geluidsopnamen is vooraf schriftelijke toestemming nodig van Martiniplaza.
5.  Huurder draagt zelf zorg voor het verkrijgen van uitvoeringsrechten en voor het afdragen van daaraan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten.
6. Het is Huurder niet toegestaan binnen dan wel buiten in de directe omgeving van Martiniplaza borden, spandoeken, reclameverlichting, luidsprekers of andere voorwerpen aan te brengen met het oogmerk reclame te maken van welke aard dan ook, zonder toestemming van Martiniplaza

Artikel 20: Kaartverkoop
1.  Tenzij specifiek anders is afgesproken, vindt de kaartverkoop plaats via het ticketsysteem van Martiniplaza.
2.  Indien anders is bepaald geldt in elk geval dat Huurder niet meer plaatskaarten mag uitgeven dan wel personen toelaten dan het maximaal aantal personen zoals voor de betreffende ruimte(n) is vastgesteld door Martiniplaza en/of Brandweer gemeente Groningen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.  Huurder is verplicht alle schade die Martiniplaza lijdt ten gevolge van een aan Huurder toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven door Huurder, diens exposanten, gebruikers, Gasten en/of door hem ingeschakelde derden van deze Voorwaarden en/of overige door Martiniplaza gegeven voorschriften te vergoeden.
2.  Huurder, door of namens Huurder ingeschakeld personeel en derden, zoals exposanten, deelnemers, gasten, bezoekers, et cetera, alsmede alle zaken van diegenen bevinden zich voor eigen risico in het Gehuurde. Martiniplaza is niet gehouden deze risico’s te verzekeren.
3.  Huurder vrijwaart Martiniplaza en alle door Martiniplaza ingeschakelde derden waaronder expliciet begrepen haar werknemers, van alle mogelijke claims van derden, uit welken hoofde dan ook, voortvloeiende uit (de organisatie door Huurder van) een Activiteit.
4.  Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is elke aansprakelijkheid van Martiniplaza, voortvloeiende uit een Overeenkomst en/of ter zake van Bijkomende Diensten expliciet uitgesloten. Eenzelfde uitgesloten aansprakelijkheid geldt ook voor door Martiniplaza ingeschakelde derden waaronder expliciet begrepen werknemers van Martiniplaza.
5.  Indien Martiniplaza in een voorkomend geval aansprakelijk mocht zijn jegens Huurder is haar aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de Reserveringswaarde.

Artikel 22: Conversie
1.  De ongeldigheid van een of meer bedingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in de Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat wel geldig is en dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
2.  In alle gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Martiniplaza.

Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op een Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2.  Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde sector van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen.

Artikel 24: Verplichtingen Martiniplaza
1.  Martiniplaza is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in Martiniplaza gebruikelijke wijze.
2.  Martiniplaza is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van horecadiensten aan een Gast te beëindigen wanneer de Gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in Martiniplaza en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De Gast dient alsdan op eerste verzoek Martiniplaza te verlaten.
3. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens Martiniplaza heeft dan is Martiniplaza gerechtigd de dienstverlening op te schorten.
4.  Martiniplaza mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de Gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van Martiniplaza voldoende aanleiding geven. Martiniplaza is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de Overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt Martiniplaza van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Martiniplaza tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn.
5.  Martiniplaza is niet verplicht enig goed van de Gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat Martiniplaza niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de Gast, welke Martiniplaza geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.
6.  Indien Martiniplaza voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de Gast in rekening brengt, moet Martiniplaza op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 26 lid 2 hierna.
7. Martiniplaza is niet verplicht enig huisdier van de Gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 25: Verplichtingen Gast en Huurder
1.  De Gast is verplicht om zich aan de in Martiniplaza geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van Martiniplaza op te volgen. Martiniplaza moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven. De Gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van Martiniplaza in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.
2. Indien een omzetgarantie is afgegeven is de Huurder verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan Martiniplaza te betalen.
3. Indien bij daarvoor, ter beoordeling van Martiniplaza, in aanmerking komende evenementen geen pauze van tenminste 20 minuten wordt gehouden, is Huurder een ter zake in redelijkheid door Martiniplaza te begroten vergoeding van omzetderving verschuldigd.
4.  Het is Huurder, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martiniplaza, niet toegestaan ter zake van het Gehuurde en/of daartoe of daarbij behorende door Martiniplaza geleverde voorzieningen, diensten en/of producten jegens derden, hogere tarieven te hanteren dan gepubliceerd in de prijslijst van Martiniplaza.

Artikel 26: Aansprakelijkheid
1.  Martiniplaza is tegenover de Gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door Martiniplaza in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Martiniplaza dan wel aan personen van wier hulp Martiniplaza bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 6 hiervoor Martiniplaza niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in Martiniplaza zijn meegebracht door een Gast. De Huurder vrijwaart Martiniplaza van aanspraken van Gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Martiniplaza.
3.  In alle gevallen geldt dat Martiniplaza niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of Martiniplaza daarvoor enige vergoeding bedingt. 4. De Huurder en de Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Martiniplaza en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Huurder en/of de Gasten, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 27: Betaling
1.  De prijzen worden vermeld op lijsten die door Martiniplaza op een voor de Gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of  die via digitale bronnen toegankelijk is voor de Gast. Een lijst wordt geacht voor een Gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van Martiniplaza. Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, telefoon, internet, wifi, e.d. kan door Martiniplaza een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
2.  De Gasten dienen a direct af te rekenen, tenzij anders overeengekomen. De Gast en de Huurder zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die de Gast aan Martiniplaza uit welken hoofde ook verschuldigd is.
3.  Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Martiniplaza heeft voldaan is Martiniplaza gerechtigd om alle goederen welke door de klant in Martiniplaza zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van Martiniplaza aan al zijn verplichtingen jegens Martiniplaza heeft voldaan. Naast een retentierecht komt Martiniplaza in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen.

Artikel 28: Gevonden voorwerpen
1.  In het gebouw en aanhorigheden van Martiniplaza verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de Gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij Martiniplaza worden ingeleverd.
2.  Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij Martiniplaza heeft gemeld, verkrijgt Martiniplaza de eigendom.
3.  Indien Martiniplaza door de Gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Gast. Martiniplaza is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 29: Uitkoop en sampling
1. Onder voorbehoud van specifieke schriftelijke goedkeuring van Martiniplaza is het Huurder of exposanten van Huurder toegestaan om eigen catering aan te bieden. Als deze goedkeuring er is geldt in elk geval het navolgende:
- Het uitkoopbedrag wordt gebaseerd op de gebruikte oppervlakte van de horeca-activiteit. Onder ‘oppervlakte voor horeca-activiteiten’ wordt verstaan de productieruimte, het verkooppunt en de opslagruimte voor (catering)materialen. Het uitkoopbedrag zal tegen de dan geldende prijzen vastgesteld worden.
- Inkoop van dranken geschiedt via Martiniplaza. De dranken worden ingekocht bij Martiniplaza Horeca tegen marktconforme inkoopprijzen (inclusief handeling).
- De dranken dienen minimaal verkocht te worden tegen de verkoopprijzen van Martiniplaza.
- Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Martiniplaza, dranken te verkopen van leveranciers waarmee Martiniplaza geen contract heeft.
2. Onder voorbehoud van specifieke schriftelijke goedkeuring van Martiniplaza is “Sampling”  door Huurder of exposanten van Huurder toegestaan.  Onder Sampling wordt verstaan het verstrekken van een hapje of een drankje met als functie de bezoekers te laten proeven. Als de goedkeuring wordt verstrekt geldt in elk geval het navolgende:
- De netto inhoud van het samplen van drank is maximaal 20 cc. Onder geen beding is het toegestaan blikjes dan wel flesjes drank te samplen. Drank moet uitgeschonken worden in kleine glaasjes of bekertjes en gratis uitgedeeld worden aan bezoekers.
- Het aangeboden food product mag maximaal uit 1 à 2 in de grootte van eetlepel bestaan. Het product mag zowel warm als koud geserveerd worden.
- er moet zichtbaar onderscheid gemaakt worden tussen Sampling en verkoop van alcoholische dranken zulks door middel van een wand.
- Bij goedkeuring wordt een vast bedrag in rekening gebracht gebaseerd op de gebruikte oppervlakte van de horeca-activiteit. Onder oppervlakte wordt verstaan de productieruimte, het verkooppunt en de opslagruimte voor materialen. Het vaste bedrag zal tegen de dan geldende prijzen vastgesteld worden.
3. Als tijdens een controle geconstateerd wordt dat er onrechtmatig gebruik gemaakt wordt van de horecavergunning van Martiniplaza volgen de volgende acties:
1. Het verkooppunt wordt direct gesloten
2. De externe cateraar wordt toegang tot het terrein ontzegd.
3. De sampling wordt direct gestaakt.
3. De exposant is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen met betrekking tot de exploitatie. De exposant is verplicht de exploitatie uit te voeren volgens de voorschriften met betrekking tot HACCP en ARBO. De Huurder en/of exposant zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de facilitaire voorzieningen bij Martiniplaza. Met uitzondering van sampling is het niet toegestaan om merkuitingen op welke manier dan ook te promoten. Bij constatering hiervan door Martiniplaza, moet dit direct afgeplakt dan wel verwijderd worden.
4. In alle gevallen zijn Huurder en/of exposant zelf verantwoordelijk voor de door hen verstrekte waren en vrijwaren zij -hoofdelijk- Martiniplaza van alle mogelijke claims van partijen aan wie waren zijn verkocht of ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 30: Omvang opdracht
1.  Indien de Opdracht de levering van zaken betreft, dan worden de zaken geacht vanaf het moment van feitelijke ter beschikking gesteld aan Martiniplaza geacht eigendom te zijn van Martiniplaza. Eigendomsvoorbehouden van Leverancier zijn niet van toepassing. De Leverancier garandeert dat de zaken te allen tijde ter vrije beschikking staan van Martiniplaza.
2.  De leverancier wordt geacht binnen de termijn overeengekomen in de Opdracht de zaken en/of de diensten te leveren bij gebreke waarvan de Leverancier direct in verzuim is zonder dat er nog enige nadere ingebrekestelling vereist is.
3.  Indien een Opdracht een repeterend  karakter heeft is Martiniplaza te allen tijde gerechtigd de Opdracht met inachtneming van een week te beëindigen.
4.  Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Martiniplaza is geheel of gedeeltelijke uitbesteding van de Opdracht aan derden niet toegestaan.

Artikel 31: Uitvoering Opdracht
1.  De Leverancier zal bij de uitvoering van de Opdracht aan alle (wettelijke) eisen voldoen waaronder maar niet beperkt tot de eisen ter zake van veiligheid, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, kwaliteit. Martiniplaza heeft te allen tijde het recht om de Opdracht te laten keuren door een derde. De Leverancier zal aan een dergelijke keuring onverwijld en onvoorwaardelijk medewerking verlenen.
2.  De Leverancier garandeert dat de uitvoering van de Opdracht en het gebruik door Martiniplaza van de goederen en/of diensten geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Voor zover nodig draagt de Leverancier expliciet eventuele intellectuele eigendomsrechten klevende aan de Opdracht -om niet- over aan Martiniplaza.

Artikel 32: Facturatie en betaling
1.  De Leverancier zal niet eerder dan nadat de Opdracht is vervuld een factuur sturen voor de Opdracht. Deze factuur dient aan alle wettelijke eisen te voldoen.
2.  Indien en voor zover de Opdracht juist is uitgevoerd zal Martiniplaza de door de Leverancier te versturen factuur uiterlijk binnen 30 dagen voldoen op een aan de Leverancier te naam staande bankrekening.
3. Meerwerk kan niet in rekening worden gebracht indien ter zake van dit meerwerk expliciet schriftelijke toestemming is verstrekt door de bevoegde persoon van Martiniplaza.
4.  Zonder expliciete schriftelijke toestemming is het de Leverancier niet toegestaan zijn vorderingen op Martiniplaza aan een derde over te dragen en/of te verpanden en/of anderszins daarover te beschikken. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 33: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.  De Leverancier zal zijn werkzaamheden onder de Opdracht genoegzaam verzekeren tegen alle schaden die daaruit mochten voortvloeien, zowel jegens Martiniplaza als jegens derden. De Leverancier is verplicht om op eerste verzoek van Martiniplaza een afschrift van de betreffende polis en desgewenst betalingsbewijs aan Martiniplaza ter beschikking te stellen.
2.  Indien en voor zover bij de uitvoering van de Opdracht door toedoen van Martiniplaza schade wordt geleden door de Leverancier is Martiniplaza daarvoor niet aansprakelijk tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Martiniplaza.
3.  Indien bij de uitvoering van de Opdracht door toedoen van Leverancier schade aan derden ontstaat vrijwaart de Leverancier Martiniplaza expliciet van aanspraken van derden.
4.  Indien (i) werknemers of andere derden met een relatie met Martiniplaza de Leverancier (on)bezoldigd helpen bij de uitvoering van de Opdracht, en/of (ii) de Leverancier bij de uitvoering gebruik maakt van gereedschappen en/of zaken van Martiniplaza geschiedt zulks voor eigen rekening en risico van de Leverancier.

Artikel 34: Diversen
1.  In geval van tegenstrijdigheden tussen dit Deel C van de Voorwaarden en deel A, algemeen deel prevaleren de bepalingen van dit Deel C. Voor het overige zijn de bepaling van Deel A van overeenkomstige toepassing.
2.  De Leverancier zal geheimhouding betrachten jegens derden over zijn relatie met Martiniplaza alsook zal de Leverancier geheimhouding betrachten ter zake van informatie over Martiniplaza die hem ter beschikking komt bij de uitvoering van de Opdracht.